مبلغ اقساط تسهیلات برآیند

تسهیلات برآیند در مبالغ ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۴۵ و ۵۰ میلیون تومان، با اقساط ۶ و ۱۲ ماهه ارائه می‌شود. کارمزد این تسهیلات ۲۳٪ سالانه است. مبلغ اقساط تسهیلات برآیند برای هریک از مبالغ تسهیلات متفاوت است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

تسهیلات برآیند

ویژگی‌های تسهیلات برآیند


شما از زمان دریافت تسهیلات، ۳۰ روز فرصت دارید تا از آن برای خرید از فروشگاه‌های حضوری و آنلاین دل‌خواه خود در سراسر کشور، استفاده کنید. پس‌از اتمام فرصت استفاده ۳۰ روزه تسهیلات، دوره بازپرداخت آغاز می‌شود و شما ۵ روز فرصت دارید تا قسط اول خود را پرداخت کنید. اقساط بعدی نیز به‌صورت ماهانه قابل پرداخت است.
لطفا توجه داشته باشید که درصورت تاخیر در پرداخت هرقسط، به‌ازای هر روز، ۶% سالانه مبلغ قسط، به‌عنوان جریمه دیرکرد، به آن اضافه می‌شود.

اقساط تسهیلات برآیند برای مبالغ مختلف و براساس مدت بازپرداخت متفاوت هستند که به تفکیک، در جدول‌های مجزا آورده شده‌اند:

جدول اقساط تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی برآیند


مبلغ اقساط تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی برآیند:
• در بازپرداخت ۶ ماهه، مبلغ اولین قسط ۱,۸۵۵,۷۰۹ تومان و مبلغ آخرین قسط ۱,۶۹۸,۱۷۴ تومان است.
• در بازپرداخت ۱۲ ماهه، مبلغ اولین قسط ۱,۰۲۲,۳۷۶ تومان و مبلغ آخرین قسط ۸۴۹,۰۸۸ تومان است.


شماره قسط مبلغ ۱۰ میلیون تومان
۶ ماهه ۱۲ ماهه
۱ ۱,۸۵۵,۷۰۹ ۱,۰۲۲,۳۷۶
۲ ۱,۸۲۴,۲۰۲ ۱,۰۰۶,۶۲۲
۳ ۱,۷۹۲,۶۹۵ ۹۹۰,۸۶۹
۴ ۱,۷۶۱,۱۸۸ ۹۷۵,۱۱۵
۵ ۱,۷۲۹,۶۸۱ ۹۵۹,۳۶۲
۶ ۱,۶۹۸,۱۷۴ ۹۴۳,۶۰۸
۷ - ۹۲۷,۸۵۵
۸ - ۹۱۲,۱۰۲
۹ - ۸۹۶,۳۴۸
۱۰ - ۸۸۰,۵۹۵
۱۱ - ۸۶۴,۸۴۱
۱۲ - ۸۴۹,۰۸۸
جمع کل ۱۰,۶۶۱,۶۴۹ ۱۱,۲۲۸,۷۸۱

جدول اقساط تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی برآیند


مبلغ اقساط تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی برآیند:
• در بازپرداخت ۶ ماهه، مبلغ اولین قسط ۲,۷۸۳,۵۶۲ تومان و مبلغ آخرین قسط ۲,۵۴۷,۲۶۱ تومان است.
• در بازپرداخت ۱۲ ماهه، مبلغ اولین قسط ۱,۵۳۳,۵۶۲ تومان و مبلغ آخرین قسط ۱,۲۷۳,۶۳۱ تومان است.


شماره قسط مبلغ ۱۵ میلیون تومان
۶ ماهه ۱۲ ماهه
۱ ۲,۷۸۳,۵۶۲ ۱,۵۳۳,۵۶۲
۲ ۲,۷۳۶,۳۰۲ ۱,۵۰۹,۹۳۲
۳ ۲,۶۸۹,۰۴۲ ۱,۴۸۶,۳۰۲
۴ ۲,۶۴۱,۷۸۱ ۱,۴۶۲,۶۷۲
۵ ۲,۵۹۴,۵۲۱ ۱,۴۳۹,۰۴۲
۶ ۲,۵۴۷,۲۶۱ ۱,۴۱۵,۴۱۱
۷ - ۱,۳۹۱,۷۸۱
۸ - ۱,۳۶۸,۱۵۱
۹ - ۱,۳۴۴,۵۲۱
۱۰ - ۱,۳۲۰,۸۹۱
۱۱ - ۱,۲۹۷,۲۶۱
۱۲ - ۱,۲۷۳,۶۳۱
جمع کل ۱۵,۹۹۲,۴۶۹ ۱۶,۸۴۳,۱۵۷

جدول اقساط تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی برآیند


مبلغ اقساط تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی برآیند:
• در بازپرداخت ۶ ماهه، مبلغ اولین قسط ۳,۷۱۱,۴۱۷ تومان و مبلغ آخرین قسط ۳,۳۹۶,۳۴۸ تومان است.
• در بازپرداخت ۱۲ ماهه، مبلغ اولین قسط ۲,۰۴۴,۷۵۰ تومان و مبلغ آخرین قسط ۱,۶۹۸,۱۷۴ تومان است.


شماره قسط مبلغ ۲۰ میلیون تومان
۶ ماهه ۱۲ ماهه
۱ ۳,۷۱۱,۴۱۷ ۲,۰۴۴,۷۵۰
۲ ۳,۶۴۸,۴۰۳ ۲,۰۱۳,۲۴۳
۳ ۳,۵۸۵,۳۸۹ ۱,۹۸۱,۷۳۶
۴ ۳,۵۲۲,۳۷۶ ۱,۹۵۰,۲۲۹
۵ ۳,۴۵۹,۳۶۲ ۱,۹۱۸,۷۲۲
۶ ۳,۳۹۶,۳۴۸ ۱,۸۸۷,۲۱۵
۷ - ۱,۸۵۵,۷۰۹
۸ - ۱,۸۲۴,۲۰۲
۹ - ۱,۷۹۲,۶۹۵
۱۰ - ۱,۷۶۱,۱۸۸
۱۱ - ۱,۷۲۹,۶۸۱
۱۲ - ۱,۶۹۸,۱۷۴
جمع کل ۲۱,۳۲۳,۲۹۵ ۲۲,۴۵۷,۵۴۴

جدول اقساط تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی برآیند


مبلغ اقساط تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی برآیند:
• در بازپرداخت ۶ ماهه، مبلغ اولین قسط ۴,۶۳۹,۲۷۰ تومان و مبلغ آخرین قسط ۴,۲۴۵,۴۳۵ تومان است.
• در بازپرداخت ۱۲ ماهه، مبلغ اولین قسط ۲,۵۵۵,۹۳۷ تومان و مبلغ آخرین قسط ۲,۱۲۲,۷۱۸ تومان است.


شماره قسط مبلغ ۲۵ میلیون تومان
۶ ماهه ۱۲ ماهه
۱ ۴,۶۳۹,۲۷۰ ۲,۵۵۵,۹۳۷
۲ ۴,۵۶۰,۵۰۳ ۲,۵۱۶,۵۵۴
۳ ۴,۴۸۱,۷۳۶ ۲,۴۷۷,۱۷۰
۴ ۴,۴۰۲,۹۶۹ ۲,۴۳۷,۷۸۷
۵ ۴,۳۲۴,۲۰۲ ۲,۳۹۸,۴۰۳
۶ ۴,۲۴۵,۴۳۵ ۲,۳۵۹,۰۱۹
۷ - ۲,۳۱۹,۶۳۶
۸ - ۲,۲۸۰,۲۵۲
۹ - ۲,۲۴۰,۸۶۹
۱۰ - ۲,۲۰۱,۴۸۵
۱۱ - ۲,۱۶۲,۱۰۱
۱۲ - ۲,۱۲۲,۷۱۸
جمع کل ۲۶,۶۵۴,۱۱۵ ۲۸,۰۷۱,۹۳۱

جدول اقساط تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی برآیند


مبلغ اقساط تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی برآیند:
• در بازپرداخت ۶ ماهه، مبلغ اولین قسط ۵,۵۶۷,۱۲۴ تومان و مبلغ آخرین قسط ۵,۰۹۴,۵۲۱ تومان است.
• در بازپرداخت ۱۲ ماهه، مبلغ اولین قسط ۳,۰۶۷,۱۲۴ تومان و مبلغ آخرین قسط ۲,۵۴۷,۲۶۱ تومان است.


شماره قسط مبلغ ۳۰ میلیون تومان
۶ ماهه ۱۲ ماهه
۱ ۵,۵۶۷,۱۲۴ ۳,۰۶۷,۱۲۴
۲ ۵,۴۷۲,۶۰۳ ۳,۰۱۹,۸۶۴
۳ ۵,۳۷۸,۰۸۳ ۲,۹۷۲,۶۰۳
۴ ۵,۲۸۳,۵۶۲ ۲,۹۲۵,۳۴۳
۵ ۵,۱۸۹,۰۴۲ ۲,۸۷۸,۰۸۳
۶ ۵,۰۹۴,۵۲۱ ۲,۸۳۰,۸۲۲
۷ - ۲,۷۸۳,۵۶۲
۸ - ۲,۷۳۶,۳۰۲
۹ - ۲,۶۸۹,۰۴۲
۱۰ - ۲,۶۴۱,۷۸۱
۱۱ - ۲,۵۹۴,۵۲۱
۱۲ - ۲,۵۴۷,۲۶۱
جمع کل ۳۱,۹۸۴,۹۳۵ ۳۳,۶۸۶,۳۰۸

جدول اقساط تسهیلات ۳۵ میلیون تومانی برآیند


مبلغ اقساط تسهیلات ۳۵ میلیون تومانی برآیند:
• در بازپرداخت ۶ ماهه، مبلغ اولین قسط ۶,۴۹۴,۹۷۸ تومان و مبلغ آخرین قسط ۵,۹۴۳,۶۰۸ تومان است.
• در بازپرداخت ۱۲ ماهه، مبلغ اولین قسط ۳,۵۷۸,۳۱۱ تومان و مبلغ آخرین قسط ۲,۹۷۱,۸۰۴ تومان است.


شماره قسط مبلغ ۳۵ میلیون تومان
۶ ماهه ۱۲ ماهه
۱ ۶,۴۹۴,۹۷۸ ۳,۵۷۸,۳۱۱
۲ ۶,۳۸۴,۷۰۴ ۳,۵۲۳,۱۷۴
۳ ۶,۲۷۴,۴۳۰ ۳,۴۶۸,۰۳۷
۴ ۶,۱۶۴,۱۵۶ ۳,۴۱۲,۹۰۰
۵ ۶,۰۵۳,۸۸۲ ۳,۳۵۷,۷۶۳
۶ ۵,۹۴۳,۶۰۸ ۳,۳۰۲,۶۲۶
۷ - ۳,۲۴۷,۴۸۹
۸ - ۳,۱۹۲,۳۵۲
۹ - ۳,۱۳۷,۲۱۵
۱۰ - ۳,۰۸۲,۰۷۸
۱۱ - ۳,۰۲۶,۹۴۱
۱۲ - ۲,۹۷۱,۸۰۴
جمع کل ۳۷,۳۱۵,۷۵۸ ۳۹,۳۰۰,۶۹۰

جدول اقساط تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی برآیند


مبلغ اقساط تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی برآیند:
• در بازپرداخت ۶ ماهه، مبلغ اولین قسط ۷,۴۲۲,۸۳۲ تومان و مبلغ آخرین قسط ۶,۷۹۲,۶۹۵ تومان است.
• در بازپرداخت ۱۲ ماهه، مبلغ اولین قسط ۴,۰۸۹,۴۹۹ تومان و مبلغ آخرین قسط ۳,۳۹۶,۳۴۸ تومان است.


شماره قسط مبلغ ۴۰ میلیون تومان
۶ ماهه ۱۲ ماهه
۱ ۷,۴۲۲,۸۳۲ ۴,۰۸۹,۴۹۹
۲ ۷,۲۹۶,۸۰۴ ۴,۰۲۶,۴۸۵
۳ ۷,۱۷۰,۷۷۷ ۳,۹۶۳,۴۷۱
۴ ۷,۰۴۴,۷۵۰ ۳,۹۰۰,۴۵۸
۵ ۶,۹۱۸,۷۲۲ ۳,۸۳۷,۴۴۴
۶ ۶,۷۹۲,۶۹۵ ۳,۷۷۴,۴۳۰
۷ - ۳,۷۱۱,۴۱۷
۸ - ۳,۶۴۸,۴۰۳
۹ - ۳,۵۸۵,۳۸۹
۱۰ - ۳,۵۲۲,۳۷۵
۱۱ - ۳,۴۵۹,۳۶۲
۱۲ - ۳,۳۹۶,۳۴۸
جمع کل ۴۲,۶۴۶,۵۸۰ ۴۴,۹۱۵,۰۸۱

جدول اقساط تسهیلات ۴۵ میلیون تومانی برآیند


مبلغ اقساط تسهیلات ۴۵ میلیون تومانی برآیند:
• در بازپرداخت ۶ ماهه، مبلغ اولین قسط ۸,۳۵۰,۶۸۵ تومان و مبلغ آخرین قسط ۷,۶۴۱,۷۸۱ تومان است.
• در بازپرداخت ۱۲ ماهه، مبلغ اولین قسط ۴,۶۰۰,۶۸۵ تومان و مبلغ آخرین قسط ۳,۸۲۰,۸۹۱ تومان است.


شماره قسط مبلغ ۴۵ میلیون تومان
۶ ماهه ۱۲ ماهه
۱ ۸,۳۵۰,۶۸۵ ۴,۶۰۰,۶۸۵
۲ ۸,۲۰۸,۹۰۵ ۴,۵۲۹,۷۹۵
۳ ۸,۰۶۷,۱۲۴ ۴,۴۵۸,۹۰۵
۴ ۷,۹۲۵,۳۴۳ ۴,۳۸۸,۰۱۴
۵ ۷,۷۸۳,۵۶۲ ۴,۳۱۷,۱۲۴
۶ ۷,۶۴۱,۷۸۱ ۴,۲۴۶,۲۳۳
۷ - ۴,۱۷۵,۳۴۳
۸ - ۴,۱۰۴,۴۵۳
۹ - ۴,۰۳۳,۵۶۲
۱۰ - ۳,۹۶۲,۶۷۲
۱۱ - ۳,۸۹۱,۷۸۱
۱۲ - ۳,۸۲۰,۸۹۱
جمع کل ۴۷,۹۷۷,۴۰۰ ۵۰,۵۲۹,۴۵۸

جدول اقساط تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی برآیند


مبلغ اقساط تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی برآیند:
• در بازپرداخت ۶ ماهه، مبلغ اولین قسط ۹,۲۷۸,۵۴۰ تومان و مبلغ آخرین قسط ۸,۴۹۰,۸۶۹ تومان است.
• در بازپرداخت ۱۲ ماهه، مبلغ اولین قسط ۵,۱۱۱,۸۷۳ تومان و مبلغ آخرین قسط ۴,۲۴۵,۴۳۵ تومان است.


شماره قسط مبلغ ۵۰ میلیون تومان
۶ ماهه ۱۲ ماهه
۱ ۹,۲۷۸,۵۴۰ ۵,۱۱۱,۸۷۳
۲ ۹,۱۲۱,۰۰۶ ۵,۰۳۳,۱۰۶
۳ ۸,۹۶۳,۴۷۱ ۴,۹۵۴,۳۳۹
۴ ۸,۸۰۵,۹۳۷ ۴,۸۷۵,۵۷۲
۵ ۸,۶۴۸,۴۰۳ ۴,۷۹۶,۸۰۴
۶ ۸,۴۹۰,۸۶۹ ۴,۷۱۸,۰۳۷
۷ - ۴,۶۳۹,۲۷۰
۸ - ۴,۵۶۰,۵۰۳
۹ - ۴,۴۸۱,۷۳۶
۱۰ - ۴,۴۰۲,۹۶۹
۱۱ - ۴,۳۲۴,۲۰۲
۱۲ - ۴,۲۴۵,۴۳۵
جمع کل ۵۳,۳۰۸,۲۲۶ ۵۶,۱۴۳,۸۴۶

دریافت تسهیلات برآیند ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان با اقساط ۶ و ۱۲ ماهه


شما می‌توانید تسهیلات بدون ضامن و وثیقه برآیند را براساس تعداد سکه‌هایی که به‌ازای موجودی روزانه حساب خود در باشگاه مشتریان ویپاد کسب می‌کنید و همچنین برمبنای نتیجه اعتبارسنجی دریافت کنید.
تعداد سکه‌های لازم برای دریافت هریک از مبالغ تسهیلات برآیند برای اطلاع از تعداد سکه‌های لازم برای هر مبلغ و اطلاعات کامل درباره نحوه دریافت تسهیلات «برآیند» می‌توانید به صفحه تسهیلات برآیند مراجعه کنید.


با ویپاد، آنلاین و رایگان در بانک پاسارگاد افتتاح حساب کنید و کارت بانکی خود را از طریق پُست دریافت کنید.
سپس از خدمات تسهیلات بدون ضامن و وثیقه، سپرده‌گذاری آنلاین، انتقال وجه هوشمند، خرید بیمه و ... بهره‌مند شوید.

پیوندها

لوگوی داتین
لوگوی بانک پاسارگاد

حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت داتین است